Fucoidan dạng nước là một sản phẩm hữu cơ tự nhiên từ biển. Nó là một loại tảo biển đặc biệt.

Tác dụng chống ung thư của Fucoidan là trọng tâm của một số nghiên cứu khoa học được công bố trên PubMed. Nó có thể làm giảm đáng kể các tác dụng phụ của hóa trị.